Algemene Voorwaarden

Download hier de PDF versie van de algemene voorwaarden.


Module A Algemeen


Artikel 1 Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen (steeds met een hoofdletter

geschreven, en zowel in enkelvoud als in meervoud gebruikt) de volgende betekenis:


a. Acceptatieprocedure de procedure voor beoordeling of de Deliverables aan de Overeenkomst voldoen en de daarop volgende acceptatie daarvan zoals omschreven in artikel 7;

b. VLEKS de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VLEKS  gevestigd te 3843 GD te Harderwijk aan de Deventerweg 2a;

c. Algemene Voorwaarden deze algemene voorwaarden;

d. Dataverkeer het totale netwerkverkeer dat door Klant gegenereerd wordt, dus inkomend dataverkeer opgeteld met uitgaand dataverkeer;

e. Deliverables de resultaten van de Dienst zoals ontwikkeld en/of geleverd door VLEKS, inclusief de eventueel bijbehorende documentatie, look-and-feel, interfaces en andere zaken zoals nader omschreven in de Overeenkomst;

f. Dienst de dienst die VLEKS aan Klant levert zoals nader omschreven in de Overeenkomst;

g. Fout het substantieel niet voldoen aan de tussen Partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele specificaties. Van een Fout is alleen sprake als Klant deze kan aantonen en indien deze reproduceerbaar is door VLEKS;

h. Hersteltijd de tijd tussen (i) het tijdstip waarop VLEKS een fout heeft geconstateerd of Klant aan VLEKS een Fout heeft gemeld en VLEKS de ontvangst daarvan heeft bevestigd en (ii) het tijdstip waarop de Fout is hersteld, de (oorzaak van de) Fout is vervangen of een workaround is gecreëerd, zoals vastgesteld door VLEKS;

i. Intellectuele Eigendomsrechten alle rechten van intellectuele eigendom en aanverwante rechten, waaronder in ieder geval begrepen auteursrechten, databankrechten, rechten op domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten en rechten op knowhow;

j. Hosting

k. Klant de partij met wie VLEKS de Overeenkomst heeft gesloten;

l. Meerwerk de werkzaamheden of andere prestaties die zijn verricht of worden verricht door of namens VLEKS, die buiten de inhoud en/of omvang van de expliciet overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, en/of wijzigingen VLEKS Algemene Voorwaarden Pagina 2 van 14 daarvan betreffen;

m. Onderhoud de Dienst die VLEKS op basis van een daartoe gesloten Overeenkomst aan Klant kan leveren voor onderhoud en ondersteuning van de daarin omschreven Deliverables;

n. Overeenkomst de Overeenkomst tussen Partijen;

o. Partijen VLEKS en Klant;

p. Reactietijd de tijd tussen (i) het tijdstip waarop Klant een melding van een Fout heeft gedaan en VLEKS de ontvangst daarvan heeft bevestigd en (ii) het tijdstip waarop VLEKS begint met het herstel van de Fout, zoals vastgesteld door VLEKS;

q. Werkdag iedere dag van 9:00 uur tot en met 18:00 uur op maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van in Nederland erkende en officiële feestdagen.
 

Artikel 2 Toepasselijkheid en reikwijdte

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst, de ontwikkeling, levering en het gebruik van de Deliverables, het verrichten van Diensten en alle aanbiedingen van Overeenkomst.

2.2 Afwijkingen van en aanvullingen op de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen. VLEKS behoudt zich echter het recht voor om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. VLEKS zal Klant van de gewijzigde voorwaarden op de hoogte stellen. In het geval Klant de gewijzigde Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, kan Klant de Overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen de datum van inwerkingtreding van de nieuwe Algemene Voorwaarden, met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.

2.3 Indien een bepaling uit de Algemene Voorwaarden strijdig blijken te zijn met een bepaling uit de Overeenkomst dan prevaleert de betreffende bepaling uit de Overeenkomst.

2.4 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Klant zijn hierbij uitdrukkelijk door VLEKS van de hand gewezen.

2.5 Indien enige bepaling uit de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen uit de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. VLEKS zal de nietige c.q. Vernietigde bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

2.6 De gegevens van VLEKS zijn leidend, behoudens tegenbewijs van Klant.
 

Artikel 3 Aanbod en aanvaarding

3.1 De Overeenkomst tussen Partijen komt tot stand nadat Klant de offerte heeft ondertekend en VLEKS de ontvangst daarvan heeft bevestigd.

3.2 Een offerte is vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na verzending door VLEKS, tenzij anders aangegeven in de offerte.

3.3 Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft VLEKS het recht de prijzen hierop aan te passen.

3.4 Op de Overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.6 VLEKS heeft het recht een Klant of het verrichten van enige werkzaamheden voor Klant naar eigen inzicht te weigeren zonder opgaaf van reden.

3.7 Na aanvaarding mag de Overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.


Artikel 4 Uitvoering van de werkzaamheden

4.1 Klant erkent dat het welslagen van de werkzaamheden onder de Overeenkomst, waaronder begrepen maar niet beperkt de ontwikkeling en het beschikbaar stellen van de Deliverables en/of het leveren van Diensten, zoals opgenomen in de Overeenkomst, afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking. Om een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst door VLEKS mogelijk te maken zal Klant VLEKS steeds tijdig alle door VLEKS nuttig, nodig en wenselijk geachte gegevens en/of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

4.2 VLEKS spant zich in de Deliverables te ontwikkelen en beschikbaar te stellen en/of de Diensten te verlenen met inachtneming van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

4.3 Indien Klant in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de Overeenkomst eigen personeel en/of hulppersonen inzet, zal dit personeel en zullen deze hulppersonen beschikken over de noodzakelijke kennis, deskundigheid en ervaring.

4.4 Eventuele door Klant aan VLEKS ter beschikking gestelde apparatuur of digitale inhoud zal voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties. Klant staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen ter beschikking stellen van dergelijke apparatuur of digitale inhoud. Klant zal VLEKS vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen of gebruiken inbreuk maakt tegen elke actie welke is gebaseerd op enig recht van derden.

4.5 Indien Klant niet voldoet aan één van voornoemde verplichtingen, of enige andere verplichting uit deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst, dan heeft VLEKS het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst en heeft VLEKS tevens het recht om de door Klant veroorzaakte kosten volgens de gebruikelijke tarieven van VLEKS in rekening te brengen, één en ander onverminderd het recht van VLEKS tot uitoefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht, zoals het recht op (aanvullende) schadevergoeding.

4.6 In de gevallen dat de medewerkers van VLEKS ten kantore van Klant werkzaamheden verrichten, draagt Klant kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten en de beschikbaarheid daarvan, waaronder begrepen maar niet beperkt tot een werkruimte met computer-, data- en telecommunicatiefaciliteiten. Tevens zal Klant er voor zorg dragen dat deze medewerkers ongestoord hun werkzaamheden kunnen verrichten. Klant zal kosteloos zorg dragen voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste en noodzakelijke faciliteiten, waaronder een PC. De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle wettelijke geldende eisen betreffende arbeidsomstandigheden en minimaal aan de stand van de techniek.

4.7 Klant is verantwoordelijk voor de selectie, het gebruik, de toepassing en het beheer van de Deliverables en de te verlenenen Diensten. Klant draagt zelf zorg voor de juiste installatie, configuratie en ingebruikneming van de Deliverables en (onderdelen van) de te verlenen Diensten.

4.8 Indien zulks onderdeel is van de Dienst, zal VLEKS Klant een administratieve gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen. Met deze gegevens heeft Klant toegang tot het account waarmee gebruik kan worden gemaakt van de Dienst en/of Deliverables. Klant zal alle vergoedingen betalen, voortvloeiend uit het gebruik van de dienst met administratieve gebruikersnaam en wachtwoord. Zonder toestemming van VLEKS is het Klant verboden deze gegevens aan derden over te dragen of beschikbaar te stellen.

4.9 Iedere actie die middels de administratie gebruikersnaam van Klant plaatsvindt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van Klant te geschieden. In geval van een vermoeden van misbruik daarvan dient Klant dit zo spoedig mogelijk aan VLEKS te melden zodat deze maatregelen kan nemen, onverminderd de verplichting van Klant om zelf de noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.10 Zonder andersluidende afspraken is Klant zelf verantwoordelijk voor het maken van VLEKS Algemene Voorwaarden Pagina 4 van 14 back-up kopieën van Deliverables of digitale inhoud, configuraties, de installatie van updates en/of upgrades van Deliverables of software benodigd ten behoeve van het adequaat kunnen verlenen van de Diensten en andere normale verbeteringen aan bestaande programmatuur en/of databestanden.

4.11 Klant vrijwaart VLEKS en haar leveranciers tegen alle aanspraken, procedures, verliezen en/of direct en/of indirect geleden schade van derde partijen, die zijn gebaseerd op of voortvloeien uit (i) de beschuldiging dat enige activiteit van Klant op enige manier onrechtmatig is, waaronder begrepen maar niet beperkt tot activiteiten die in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en/of een inbreuk op Intellectuele Eigendomsrechten opleveren; en/of (ii) de onrechtmatige en/of ondeugdelijke nakoming van de Overeenkomst door Klant, meer in het bijzonder de verplichtingen op grond van dit artikel.
 

Artikel 5 Betalingsvoorwaarden

5.1 Klant betaalt VLEKS de vergoedingen voor de ontwikkeling en beschikbaar stelling van de Deliverables en de verlening van Diensten zoals vermeld in de Overeenkomst.

5.2 Klant kan VLEKS niet houden aan aanbiedingen of prijzen waarvan ze in alle redelijkheid mocht verwachten dat de aanbieding en/of de prijs een duidelijke fout of schrijffout betreft.

5.3 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

5.4 Alle prijzen zijn steeds in euro’s. Klant dient alle betalingen aan VLEKS in euro’s te voldoen.

5.5 Alle door VLEKS afgegeven voorcalculaties en begrotingen hebben slechts een indicatief karakter, tenzij VLEKS schriftelijk uitdrukkelijk anders kenbaar heeft gemaakt. Een door Klant aan VLEKS kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt nooit als een tussen Partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door VLEKS te verrichten werkzaamheden en/of te leveren prestaties. VLEKS is enkel gehouden om Klant te informeren bij dreigende overschrijding van een voorcalculatie of begroting, indien dat uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen.

5.6 De prijzen in de Overeenkomst mogen, zonder voorafgaande aankondiging, door VLEKS worden gewijzigd. Indien Partijen een periodieke betalingsverplichting hebben afgesproken, geldt dat VLEKS gerechtigd is om de prijzen en tarieven schriftelijk op een termijn van drie (3) maanden aan te passen. Indien Klant niet akkoord is met deze prijswijziging, is zij gerechtigd binnen dertig (30) dagen na kennisgeving van de wijziging de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen, tegen de datum waarop de wijziging in werking zou treden. Klant komt zodanig recht tot opzegging niet toe, in het geval de partijen zijn overeengekomen dat de prijzen en/of tarieven worden aangepast met inachtneming van een tussen Partijen overeengekomen index of andere maatstaf.

5.7 Alle facturen zullen door Klant worden betaald overeenkomstig de in de Overeenkomst en/of op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal Klant binnen veertien (14) dagen na factuurdatum betalen.

5.8 Klant is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting van enige betaling of verschuldigde bedragen, uit welke hoofde dan ook.

5.9 Indien Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Klant, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente zoals bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd. Indien Klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan VLEKS de vordering uit handen geven, in welk geval Klant naast het als dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot volledige vergoeding van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten van advocaten en externe deskundigen, volgens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

5.10 Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan VLEKS verstrekte gegevens, waarop VLEKS haar aanbieding baseert. Klant betracht steeds de uiterste zorg dat de eisen waaraan de Dienst en/of Deliverables moet voldoen juist en VLEKS Algemene Voorwaarden Pagina 5 van 14 volledig zijn.
 

Artikel 6 Meerwerk

6.1 Indien VLEKS op verzoek of met voorafgaande instemming van Klant Meerwerk verricht zal Klant dit Meerwerk vergoeden volgens de gebruikelijke tarieven van VLEKS. VLEKS is niet verplicht om aan een verzoek van Klant tot het verrichten van Meerwerk te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke, schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. Meerwerk valt buiten een eventueel overeengekomen vaste prijs afspraak.

6.2 Eventuele afspraken over een (tussentijdse of voortijdige) beëindiging van de Overeenkomst, waaronder bijvoorbeeld de mogelijkheid om een licentie op de Deliverables te verkrijgen voor gebruik op servers van Klant of derden, zullen in ieder geval worden aangemerkt als Meerwerk. VLEKS zal in een dergelijk geval een voorstel doen voor een afzonderlijke, schriftelijke overeenkomst.

6.3 Klant aanvaardt dat door Meerwerk het overeengekomen en/of verwachte tijdstip voor aflevering van de Deliverables en/of verlenen van Diensten, de wederzijdse verantwoordelijkheden van Partijen en de eventueel vooraf afgesproken vaste prijs, kunnen worden beïnvloed en/of gewijzigd. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) Meerwerk zich voordoet, is voor Klant geen grond voor opzegging of ontbinding van de Overeenkomst.

6.4 Aanschaf van (nieuwe) software, licenties, apparatuur, hosting en dergelijke en reparaties bij derden vallen buiten de standaard tarieven en worden apart, eventueel direct door deze derde partij of als Meerwerk door VLEKS, in rekening gebracht bij Klant.
 

Artikel 7 Acceptatieprocedure

7.1 Binnen veertien (14) kalenderdagen na aflevering van (onderdelen van) de Deliverables of verlening van de Diensten zal Klant de (betreffende onderdelen van de) Deliverables of resultaten van de Diensten testen voor acceptatie. Klant zal de Acceptatieprocedure met voldoende gekwalificeerd personeel en met voldoende omvang en diepgang uitvoeren.

7.2 Klant is bij de Acceptatieprocedure verplicht om onder haar volledige en uitsluitende verantwoordelijkheid te toetsen of de (betreffende onderdelen van de) Deliverables of verleende Diensten beantwoorden aan de overeengekomen specificaties. Eventuele bijstand die VLEKS verleent bij het uitvoeren van de Acceptatieprocedure is geheel voor risico van Klant.

7.3 Indien bij het uitvoeren van de Acceptatietest blijkt dat de Deliverables of verleende Diensten Fouten bevatten, zal Klant VLEKS daarover op schriftelijke, begrijpbare en overzichtelijke wijze informeren door middel van een testrapport, uiterlijk op de laatste dag van de Acceptatieprocedure zoals genoemd in artikel 7.1. VLEKS zal zich naar beste vermogen inspannen de bedoelde Fouten binnen een redelijke Hersteltijd zal herstellen, waarbij VLEKS gerechtigd is tijdelijke oplossingen, programmaomwegen of probleem vermijdende beperkingen in de Deliverables aan te brengen of de Diensten nogmaals te leveren. De Acceptatieprocedure zal conform dit artikel worden herhaald totdat de Deliverables of verleende Diensten geaccepteerd zijn.

7.4 De Deliverables of verleende Diensten zullen tussen Partijen gelden als geaccepteerd: a. op de eerste dag na de testperiode zoals genoemd in artikel 7.1; dan wel b. vanaf het moment dat Klant de Deliverables of verleende Diensten voor productieve of operationele doeleinden gebruikt, welk gebruik uitdrukkelijk voor rekening en risico van de Klant is; c. indien VLEKS voor het einde van de testperiode zoals genoemd in artikel 7.1 een testrapport ontvangt zoals bedoeld in artikel 7.3: (i) als het testrapport naar oordeel van VLEKS geen Fouten bevat, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens artikel VLEKS Algemene Voorwaarden Pagina 6 van 14


7.5 aan acceptatie niet in de weg staan, vanaf de datum van het testrapport; (ii) op het moment dat de in het testrapport genoemde Fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens artikel 7.5 aan acceptatie niet in de weg staan. 7.5 Acceptatie van de Deliverables of verleende Diensten mag niet worden onthouden op gronden die geen verband houden met de overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine Fouten, zijnde Fouten die de operationele of productieve ingebruikneming van de Deliverables of verleende Diensten redelijkerwijs niet in de weg staan. Acceptatie mag voorts niet worden onthouden vanwege aspecten van de Deliverables of verleende Diensten die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals esthetische aspecten en aspecten betreffende de look-and-feel en lay out van de gebruikersinterfaces.

7.6 Acceptatie van de Deliverbales of verleende Diensten op één der wijzen als bedoeld in dit artikel heeft tot gevolg dat VLEKS gekweten is van de nakoming van haar verplichtingen betreffende de terbeschikkingstelling en aflevering van de VLEKS.

 
Artikel 8 Hosting

8.1 Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/of doorgifte van door Klant aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

8.2 Klant zal geen informatie publiceren of aanbieden via VLEKS die in strijd is met Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op sites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn).

8.3 VLEKS hanteert een klachtenprocedure waarmee derden (“klagers”) een klacht kunnen indienen dat naar hun mening sprake is van een “onmiskenbaar onrechtmatige informatie”. Als een klacht naar het oordeel van VLEKS gerechtvaardigd is, is VLEKS gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is VLEKS in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van Klant te verstrekken aan de klager of aan de bevoegde instanties.

8.4 Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is VLEKS gerechtigd hiervan aangifte te doen. VLEKS kan hierbij alle relevante informatie over Klant en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties VLEKS verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.

8.5 Bij herhaaldelijke klachten over de door Klant aangeboden informatie is VLEKS gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/of te beëindigen.

8.6 Klant vrijwaart VLEKS voor alle schade als gevolg van bovenstaande. VLEKS is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Klant lijdt door een ingrijpen van VLEKS in het kader van de klachtprocedure.

8.7 Klant onthoudt zich ervan overige klanten van VLEKS of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Klant verboden processen of programma's, al dan niet via de server, op te starten waarvan Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks VLEKS, overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.

8.8 Klant verstrekt hierbij VLEKS een onbeperkte licentie om alle door Klant via de systemen van VLEKS verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door VLEKS geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door VLEKS.

8.9 Indien Klant een anti-virus dan wel anti-spam software bij VLEKS afneemt, verklaart VLEKS bekend te zijn met de (licentie)voorwaarden van de betreffende softwareleverancier.
 

Artikel 9 Dataverkeer en Fair Use

9.1 Elke maand zal worden bekeken wat het actuele verbruik is van Klant met betrekking tot het Dataverkeer, dataopslag en stroomverbruik.

9.2 Dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand en/of apparatuur, tenzij anders overeengekomen.

9.3 VLEKS kan een maximum stellen aan de hoeveelheid Dataverkeer, dataopslag en stroomverbruik dat Klant mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is VLEKS bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, als Meerwerk. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet is bereikt.

9.4 Indien door VLEKS geen maximum is gesteld aan de hoeveelheid Dataverkeer, dataopslag of stroomverbruik dat Opdrachtgever per maand mag gebruiken in het kader van de Dienst, geldt een ‘Fair Use Policy’. Aan de hand van de afgenomen Dienst zal VLEKS in dat geval een reële hoeveelheid dataverkeer vaststellen die Klant in het kader van de Dienst per maand mag gebruiken. Overschrijdt Klant die hoeveelheid meer dan één keer, dan zal VLEKS contact opnemen met Opdrachtgever om tot uitbreiding van het overeengekomen pakket te komen. VLEKS behoudt zich tot die tijd het recht voor om de hoeveelheid Dataverkeer, dataopslag of stroomverbruik door Klant te beperken. Dit laat onverlet de overige rechten die VLEKS toekomen op grond van de wet en/of de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden.

 
Artikel 10 Beschikbaarheid

10.1 VLEKS zal zich inspannen om zo veel als redelijkerwijs mogelijk een ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door VLEKS opgeslagen data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties tenzij anders is overeengekomen.

10.2 VLEKS zal zich inspannen om de door haar gebruikte software en haar content management systeem up-to-date te houden. VLEKS is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst en/of Deliverables niet ten goede komt.

10.3 VLEKS zal zich inspannen om te zorgen dat Klant gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van VLEKS. VLEKS kan echter niet garanderen dat deze netwerken (van derden) op enig moment beschikbaar zijn.

10.4 Indien naar het oordeel van VLEKS een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van VLEKS of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is VLEKS gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
 

Artikel 11 Domeinnamen en IP-adressen

11.1 Indien de Dienst (mede) ertoe strekt dat VLEKS voor Klant zal bemiddelen bij het verkrijgen VLEKS Algemene Voorwaarden Pagina 8 van 14 van een domeinnaam, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

11.2 Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. VLEKS vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

11.3 Klant kan uitsluitend uit de elektronische bevestigingsbrief van VLEKS, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen, tenzij anders aangegeven. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

11.4 Klant vrijwaart VLEKS van alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Klant.

11.5 VLEKS is niet aansprakelijk voor het verliezen door Klant van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van VLEKS.

11.6 Indien VLEKS een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van Klant, zal VLEKS medewerking verlenen aan verzoeken van Klant tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam.

11.7 Klant dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam.

11.8 VLEKS heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Klant aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Klant in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.

11.9 In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Klant is VLEKS gerechtigd de domeinnaam op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

11.10 De aan Klant ter beschikking gestelde IP-adressen blijven beheer van VLEKS en kunnen bij een eventuele verhuizing/opzegging van Klant niet worden meegenomen. Bovendien kunnen meerdere klanten van Klant onder een IP-adres opereren.

11.11 VLEKS heeft te allen tijde het recht het IP-adres te wijzigen dan wel een ander adres aan Klant toe te wijzen.
 

Artikel 12 Back-up

12.1 VLEKS stelt geen reservekopieën (back-ups) ter beschikking aan Klant, tenzij Klant hiervoor aanvullende afspraken heeft gemaakt met VLEKS, waaronder het betalen van daartegenover staande vergoedingen. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van Klant om zonder andersluidende afspraken zelf reservekopieën van de bij VLEKS opgeslagen data – die haar eigendom zijn – te maken.
 

Artikel 13 Intellectuele eigendomsrechten

13.1 De Intellectuele Eigendomsrechten op de Deliverables (inclusief broncodes en objectcodes en lay-out en interfaces van software en programmatuur), resultaten van de Diensten, eventuele documentatie, en (ander) (voorbereidend) materiaal, berusten uitsluitend bij VLEKS en/of haar licentiegever(s). Klant verkrijgt slechts de gebruiksrechten die haar bij Overeenkomst worden toegekend, één en ander tenzij in een door Partijen ondertekend schriftelijk stuk (akte van overdracht) uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

13.2 VLEKS stelt Klant, onder de voorwaarden van de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, en onder de opschortende voorwaarde van betaling ex artikel 5.1 van deze Algemene Voorwaarden, de Deliverables en Diensten ter beschikking en verleent Klant daarvoor een gebruiksrecht zoals hieronder omschreven.VLEKS Algemene Voorwaarden Pagina 9 van 14

13.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, strekt de verplichting tot terbeschikkingstelling door VLEKS en het gebruiksrecht van Klant zich uitsluitend uit tot de zogeheten objectcode van Deliverables. Het gebruiksrecht van Klant strekt zich niet uit tot de broncode van de Deliverables. VLEKS zal nooit gehouden zijn om aan Klant (een fysieke drager met) de Deliverables in broncode of andere bij ontwikkeling van de Deliverables gebruikte programmatuur (al dan niet in broncode vorm) of voorbereidend materiaal te verstrekken.

13.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is VLEKS niet gehouden tot terbeschikkingstelling van andere dan de overeengekomen Deliverables of op een andere wijze dan als omschreven in de Overeenkomst (zoals gehost bij Klant zelf of bij een derde partij), ook niet indien die Deliverables of die andere wijze nodig zijn c.q. Is voor het (verdere) gebruik en/of onderhoud van de Deliverables. Indien in afwijking van het vorenstaande door VLEKS tevens andere dan de overeengekomen Deliverables, of deze op een andere wijze, ter beschikking gesteld moet worden, kan VLEKS verlangen dat Klant daarvoor een separate schriftelijke overeenkomst aangaat, waarin onder meer afspraken zijn gemaakt t.a.v. dit Meerwerk en de kosten daarvan.

13.5 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn in de prestatieverplichtingen van VLEKS niet begrepen het Onderhoud van de Deliverables of het verlenen van Diensten. Indien in afwijking van het vorenstaande VLEKS tevens zodanig Onderhoud of Diensten verleend moet worden, kan Leverancier verlangen dat Klant daarvoor een separate schriftelijke overeenkomst aangaat.

13.6 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is het recht tot gebruik van de Deliverbales steeds niet-exclusief, niet-overdraagbaar, voor de duur van de Overeenkomst, nietsublicentieerbaar en exclusief gekoppeld aan de hosting door VLEKS. VLEKS verleent bovendien slechts een beperkt gebruiksrecht op de Deliverables, vergelijkbaar met huur – er is geen sprake van verkoop van (rechten op) de Deliverables.

13.7 Klant zal de tussen Partijen overeengekomen beperkingen in het recht tot gebruik van de Deliverables steeds stipt naleven. Klant is zich er van bewust dat schending van een overeengekomen gebruiksbeperking zowel een toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van de Overeenkomst inhoudt alsook inbreuk op de Intellectuele Eigendomsrechten van VLEKS en/of haar toeleveranciers vormt.

13.8 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, mag Klant de Deliverables uitsluitend in en ten behoeve van zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken en uitsluitend voor het beoogd gebruik.

13.9 Het is VLEKS toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Deliverables en/of Diensten. Het is Klant niet toegestaan deze beveiliging te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen.

13.10 Behoudens het geval dat VLEKS een reservekopie van de Deliverables aan Klant beschikbaar stelt, heeft Klant het recht ten hoogste één reservekopie daarvan te maken. Klant dient VLEKS echter eerst te verzoeken een reservekopie van de Deliverables ter beschikking te stellen, voordat de noodzaak bestaat om voornoemd recht zelf uit te oefenen.

13.11 VLEKS kan programmatuur of diensten van derden aan Klant ter beschikking stellen. De (licentie)voorwaarden van die derden kunnen daarop van toepassing zijn, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in de Algemene Voorwaarden en Overeenkomst. Klant garandeert dat zij deze voorwaarden van derden accepteert en strikt zal naleven. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Partijen om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in de Algemene Voorwaarden onverkort.

13.12 Klant garandeert dat rechten van derden zich niet verzetten tegen beschikbaarstelling van programmatuur, voor websites bestemd materiaal (zoals beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s), databestanden of materialen en ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie in de Deliverables en/of Diensten.

13.13 Klant vrijwaart VLEKS tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat enig beschikbaar stellen, gebruik, bewerken, installeren of incorporeren van materialen van derden inbreuk maakt op enig recht van die derde, waaronder begrepen VLEKS Algemene Voorwaarden Pagina 10 van 14 Intellectuele Eigendomsrechten. Klant is aldus zelf verantwoordelijk voor het gebruik van materiaal van derden.

13.14 Indien Partijen schriftelijk overeenkomen dat een Intellectueel Eigendomsrecht ten aanzien van Deliverables over zal gaan op Klant, tast dit niet het recht of de mogelijkheid van VLEKS aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor haarzelf hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht van een Intellectueel Eigendomsrecht het recht van VLEKS aan om ten behoeve van zichzelf of een derde de betreffende Deliverable ter beschikking te stellen aan of ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van Klant zijn of worden gedaan.

13.15 VLEKS behoudt zich het recht voor om (door een derde) te (laten) controleren of Klant in overeenstemming met de toegekende rechten handelt. Klant zal desgevraagd onverwijld haar volledige medewerking verlenen aan een door of namens VLEKS uit te voeren
onderzoek betreffende het naleven door Klant van de overeengekomen voorwaarden. Klant zal op eerste verzoek van VLEKS toegang tot haar gebouwen en systemen verlenen aan VLEKS of een door VLEKS ingeschakelde derde.
 

Artikel 14 Privacy

14.1 In het geval dat VLEKS dit van belang acht voor de uitvoering van de Overeenkomst, zal Klant VLEKS desgevraagd en onverwijld schriftelijk informeren over de wijze waarop Klant invulling geeft aan haar verplichtingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens, en/of andere toepasselijke wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

14.2 VLEKS zal geen persoonsgegevens verwerken, anders dan ten behoeve van het verlenen van de Diensten en/of het ontwikkelen en ter beschikking stellen van de Deliverables.

14.3 VLEKS zal geen persoonsgegevens afkomstig van Klant delen met derde partijen, anders dan ten uitvoering van de Overeenkomst, tenzij VLEKS daarvoor toestemming heeft verkregen van Klant of daartoe verplicht is op grond van de wet.

14.4 De verantwoordelijkheid voor de persoonsgegevens, die met gebruikmaking van de Deliverables en/of de Dienst worden verwerkt, ligt uitsluitend bij Klant. Klant garandeert dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de persoonsgegevens niet onrechtmatig is en dat deze geen inbreuk maakt op enig recht van derden. Klant vrijwaart VLEKS tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze persoonsgegevens.

14.5 Klant vrijwaart VLEKS tegen aanspraken van personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt door of namens Klant, of waarvoor Klant op grond van de wet anderszins verantwoordelijk voor is, tenzij de Klant bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen, uitsluitend aan VLEKS toegerekend moeten worden.

14.6 Indien VLEKS, op grond van de Overeenkomst, is gehouden tot het voorzien in een vorm van beveiliging, dan zal deze beveiliging beantwoorden aan de schriftelijke specificaties zoals uitdrukkelijk tussen Partijen is overeengekomen in een daartoe overeengekomen bewerkersovereenkomst. VLEKS staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien de Overeenkomst geen specificaties bevat betreffende de beveiliging, of indien de Overeenkomst geen uitdrukkelijke omschrijving van beveiliging bevat, dan zal deze voldoen aan een niveau dat niet onredelijk is, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de aan de beveiliging verbonden kosten. De verantwoordelijkheid voor het in stand houden van beschermingsmaatregelen zoals firewalls, antivirussoftware en back-ups ligt bij de Klant. VLEKS is hiervoor niet aansprakelijk.
 

Artikel 15 Aansprakelijkheid

15.1 De aansprakelijk van VLEKS voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, is uitgesloten. Voor zover deze aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, niet kan worden uitgesloten, is deze per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de vergoeding van directe schade, tot maximaal het bedrag van de betaalde vergoedingen over de maand voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. De aansprakelijkheid van VLEKS voor directe schade zal in totaal nooit meer bedragen dan EUR 10.000,-. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:
a. schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”);
b. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is; en
c. redelijke en aantoonbare kosten die Klant heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.

15.2 De aansprakelijkheid van VLEKS voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is en daarmee in ieder geval, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade door het niet bepalen van marketingdoeleinden, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Klant, schade verband houdende met het gebruik van door Klant voorgeschreven gegevens of databestanden, of verlies, verminking of vernietiging van gegevens of databestanden.

15.3 De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van VLEKS of haar bedrijfsleiding.

15.4 Tenzij nakoming door VLEKS blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van VLEKS wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts indien Klant VLEKS onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en VLEKS ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat VLEKS in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

15.5 Iedere vordering tot schadevergoeding door Klant tegen VLEKS die niet door Klant gespecificeerd en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.
 

Artikel 16 Storingen en overmacht

16.1 VLEKS is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan:
a. overmacht van toeleveranciers van VLEKS;
b. het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers en in ieder geval niet wanneer deze zijn toegeschreven door Klant aan VLEKS;
c. gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door Klant aan Leverancier is voorgeschreven;
d. overheidsmaatregelen;
e. elektriciteitsstoringen;
f. storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten;
g. oorlog;
h. werkbezetting;
i. staking;
j. algemene vervoersproblemen en
k. de niet-beschikbaarheid van één of meer personeelsleden.VLEKS Algemene Voorwaarden Pagina 12 van 14

16.2 Indien de overmachtssituatie langer dan negentig (90) dagen duurt, is ieder der Partijen gerechtigd om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden.
 

Artikel 17 Garanties

17.1 Klant aanvaardt dat de Deliverables en verleende Diensten alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals Klant die aantreft in de Deliverables en verleende Diensten op het moment van gebruik (“as is”), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken. VLEKS garandeert niet dat de Deliverables en verleende Diensten te allen tijde, volledig en zonder onderbrekingen of gebreken beschikbaar zal zijn.

17.2 VLEKS garandeert niet dat de Deliverables en verleende Diensten geschikt zijn voor het feitelijke en/of beoogde gebruik door Klant. VLEKS garandeert evenmin dat de Deliverables en/of verleende Diensten zonder Fouten zullen werken of dat steeds alle Fouten worden verbeterd.

17.3 VLEKS zal zich naar beste vermogen inspannen om Fouten binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van drie (3) maanden na acceptatie zoals bedoeld in artikel 7 gedetailleerd omschreven schriftelijk bij VLEKS zijn gemeld. VLEKS kan haar gebruikelijke tarieven voor herstel van Fouten in rekening brengen, indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik door Klant of van andere niet aan VLEKS toe te rekenen oorzaken, of indien de Fouten bij het uitvoeren van de Acceptatieprocedure hadden kunnen worden ontdekt.

17.4 Voornoemde herstelverplichting vervalt indien Klant zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van VLEKS wijzigingen in de Deliverables of verleende Diensten aanbrengt of laat aanbrengen.

17.5 Herstel van Fouten geschiedt op een door VLEKS te bepalen locatie. VLEKS is steeds gerechtigd om tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleem vermijdende beperkingen in de Deliverables of verleende Diensten aan te brengen.


17.6 VLEKS is niet verplicht tot herstel van Fouten die na afloop van de in artikel 7.3 bedoelde garantieperiode zijn gemeld, tenzij tussen Partijen een separate Overeenkomst ten behoeve van Onderhoud is afgesloten die een zodanige plicht tot herstel omvat.

17.7 Alle door VLEKS genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan VLEKS bekend waren en zij zullen zo veel mogelijk in acht genomen worden. De door VLEKS genoemde en/of de tussen Partijen overeengekomen (leverings)termijnen betreffen enkel streefdata, welke VLEKS niet binden. Deze termijnen hebben slechts een indicatief karakter. VLEKS spant zich er redelijkerwijs voor in om fatale (leverings)termijnen en fatale (oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen. VLEKS is niet gebonden aan een al dan niet fatale (leverings)termijn of (oplever)datum, die vanwege overmacht, niet meer gehaald kan worden. Evenmin is VLEKS gebonden aan een al dan niet fatale (leverings)termijn of (oplever)datum als Partijen Meerwerk of een wijziging van aanpak van de uitvoering van de Overeenkomst zijn overeengekomen.

17.8 De enkele overschrijding van een door VLEKS genoemde of een tussen Partijen overeengekomen al dan niet fatale (leverings)termijn of (oplever)datum brengt VLEKS niet in verzuim. In alle gevallen komt VLEKS wegens tijdsoverschrijding pas in verzuim nadat Klant haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, alsmede een redelijke termijn om de tekortkoming te herstellen.
 

Artikel 18 Duur en beëindiging

18.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen wordt de Overeenkomst aangegaan voor de duur van één (1) jaar. De duur van de Overeenkomst wordt vervolgens steeds stilzwijgend verlengd met een periode van één (1) jaar, tenzij Klant of VLEKS de Overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden. VLEKS Algemene Voorwaarden Pagina 13 van 14

18.2 Indien Partijen een separate Overeenkomst hebben gesloten ten behoeve van het verrichten van Diensten, dan wordt de separate Overeenkomst aangegaan voor de duur van de initiële Overeenkomst. Deze separate Overeenkomst kan door Leverancier - los van de initiële Overeenkomst - schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden.

18.3 Wanneer de initiële Overeenkomst (tussentijds) op enigerlei wijze wordt beëindigd zal de separate Overeenkomst die strekt tot het verrichten van Onderhoud automatisch worden beëindigd tegen hetzelfde moment van beëindiging van de initiële Overeenkomst, zonder dat nog enige rechtshandeling van Partijen vereist is.

18.4 Ieder der Partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst toe, indien de andere Partij, na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst. De verplichtingen van Klant zoals genoemd deze Algemene Voorwaarden gelden steeds als wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst.

18.5 Indien Klant op het moment van ontbinding, als bedoeld in het vorige lid, reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die VLEKS vóór de ontbinding heeft gefactureerd blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

18.6 VLEKS komt de bevoegdheid tot gehele of gedeeltelijke opzegging toe, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, indien de Klant – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien het faillissement van Klant wordt aangevraagd, indien de onderneming van Klant wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van Klant wijzigt.

18.7 Leverancier zal wegens opzegging, ontbinding of andere wijze van beëindiging van de Overeenkomst nooit gehouden zijn tot restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot enige schadevergoeding. Het recht van Klant tot gebruik van en toegang tot de Deliverables en/of het recht op verlening van Diensten vervalt in geval van opzegging, ontbinding of andere wijze van beëindiging van de Overeenkomst, van rechtswege. Klant zal in een dergelijk geval alle in haar bezit zijnde exemplaren van de Deliverables if any, aan VLEKS retourneren.

18.8 Indien Klant niet, niet volledig of niet tijdig voldoet aan haar verplichtingen onder de Overeenkomst, meer in het bijzonder bij niet nakoming van het bepaalde in artikel 5 van de Algemene Voorwaarden is VLEKS gerechtigd om, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. VLEKS behoudt tevens haar recht voor om gegevens, databestanden en/of resultaten van de Deliverables onder haar te houden, ondanks een eventueel bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat Klant aan haar verplichtingen voldoet. Deze bepaling laat onverminderd het recht van VLEKS tot uitoefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht.

18.9 De bepalingen die zijn bedoeld om na opzegging, ontbinding of andere wijze van beëindiging van de Overeenkomst van toepassing te blijven, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de artikelen 13, 15, 18, 19 en 21 van de Algemene Voorwaarden, zullen de opzegging, ontbinding of andere wijze van beëindiging van de Overeenkomst overleven.
 

Artikel 19 Exit en continuïteit

19.1. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd wordt zoals beschreven in artikel 18, dan kan de Klant tegen betaling (Meerwerk) en na separate afspraken daarover van één van de volgende twee exit-regelingen gebruik maken:
a. De data van Klant worden op een door VLEKS gekozen gegevensdrager in eenstandaard formaat aangeleverd binnen redelijke termijn; 
b. Klant kan de Dienst migreren naar hardware van eigen keuze, onder de voorwaarden van afbetaling van een door VLEKS gekozen licentietermijn en onder behoud van de beperkingen zoals in deze Algemene Voorwaarden omschreven. In een dergelijk geval zal de verantwoordelijkheid voor prestaties van de Dienst en de Dienst in combinatie met de door Klant gekozen hardware over gaan naar Klant, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen.

19.2. Klant kan een verzoek voor een exit-regeling indienen bij VLEKS enkel voor het einde van de Overeenkomst. VLEKS is echter niet verplicht om aan dat verzoek gehoor te geven, en kan nadere voorwaarden stellen aan de exit-regeling.

19.3. VLEKS heeft ten behoeve van haar klanten een continuïteitsregeling opgetuigd. Deze regeling zorgt ervoor dat Klant, ook bij discontinuïteit van VLEKS, voor de duur van de overeengekomen continuïteitstermijn gebruik kan blijven maken van de Dienst. Indien u in aanmerking wilt komen voor deze regeling, dan dient u contact op te nemen met VLEKS. VLEKS kan nadere voorwaarden stellen aan de continuïteitsregeling.
 

Artikel 20 Derden

20.1 VLEKS mag rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien overdragen aan derden en Klant stemt hierbij reeds nu voor alsdan onherroepelijk met zulke overdracht in.

20.2 Klant is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst tussen Klant en VLEKS, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VLEKS, aan een derde te verkopen en/of anderszins over te dragen.
 

Artikel 21 Geschilbeslechting en forumkeuze

21.1 De Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden, het gebruik van en de toegang tot Deliverables en de verlening van Diensten worden beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

21.2 Alle geschillen, welke tussen Partijen mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd ter mediation, tenzij de aard van het geschil met zich meebrengt dat mediation niet geschikt is (zoals bij het verkrijgen van een voorlopige voorziening, beslaglegging, incasso en dergelijken). In het geval het geschil niet via mediation kan worden opgelost, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam

Nieuwsgierig geworden?
U kunt altijd contact opnemen met één van onze experts!
Contact opnemen